Thiên 8: Tướng Thiện

Phiên âm

Tướng hữu ngũ thiện tứ dục.

Ngũ thiện giả, sở vị thiện tri địch chi hình thế, thiện tri tiến thoái chi đạo, thiện tri quốc chi hư thực, thiện tri thiên thời nhân sự, thiện tri sơn xuyên hiểm trở.

Tứ dục giả, sở vị chiến dục kì, mưu dục mạch, chúng dục tĩnh, tâm dục nhất

Dịch nghĩa:

Là một vị tướng soái cần có đầy đủ ngũ thiện và tứ dục.

Ngũ thiện là: Biết được hình thế của quân địch. Biết được đạo tiến thoái. Biết thực hư của quốc gia. Biết được thiên thời và việc người đời. Biết được hiểm trở của địa hình sông núi.

Tứ dục là: Lúc chiến trận cần biết được điều biến hóa, biết chính lại phải biết kỳ. Mưu lược cần mạch lạc, rõ ràng, chu đáo, kỹ càng. Đối với chúng nhân thì phải biết bài trí an tĩnh. Đôi với nhân tâm thì có thể quy nhất, khiến cho người ta không sinh ra ăn ở hai lòng.

Thiên 9: Tướng Cương

Phiên âm

Thiện tướng giả, kì cương bất khả triết, kì nhu bất khả quyển, cố dĩ nhu chế cương, dĩ nhu khắc cương. Thuẩn nhu thuần nhược, kì thế tất tiêu; thuần cương thuần cường, kì thế tất vong; bất nhu bất cương, hợp đạo chi trưởng.

Dịch nghĩa

Bậc tướng giỏi, cần đạt đến cương mà không cố chấp, nhu mà không vô dụng, mới có thể lấy nhu chế cương, lấy nhu khắc cương. Chỉ biết nhu thì thành ra yếu nhược, chỉ biết cương thành ra chỉ có cứng, cả hai loại này đều sẽ dẫn đến diệt vong. Không nhu cũng không cương mới nằm trong đạo mà sinh trưởng.

Thiên 10: Tướng Kiêu

Phiên âm

Tướng bất khả kiêu, kiêu tắc thất lễ, thất lễ tắc nhân li, nhân li tắc chúng phản. Tướng bất khả lận, lận tắc thưởng bất thành, thưởng bất thành sĩ bất trí mệnh, sĩ bất trí mệnh tắc quân vô công, vô công tắc quốc hư, quốc hư tắc khấu thực hĩ. Khổng tử viết: “Như hữu Chu công tri tài tri mĩ, sử kiêu thả lận, kì dư bất túc quan dã dĩ.”

Dịch nghĩa:

Làm tướng không thể kiêu ngạo, nếu kiêu ngạo thì sẽ thất lễ, thất lễ thì tất người ta xa lánh, người ta xa lánh thì tất chúng nhân làm phản. Tướng không thể nhỏ nhen, keo kiệt; nhỏ nhen keo kiệt thì thưởng không xứng đáng, thưởng không xứng đáng thì kẻ sĩ không suy tính phục mệnh, kẻ sĩ không suy nghĩ phục mệnh thì quân không lập được công lao, quân không lập được công thì quốc gia hư bại, quốc gia hư bại thì quân địch hùng mạnh. Khổng tử nói: Một người nào đó nếu có đầy đủ đức tính, tài năng tốt đẹp của Chu công nhưng lại kiêu ngạo và keo kiệt thì kẻ đó chẳng có gì đáng để khen ngợi.”