Home / Binh Pháp / Võ Kinh Thất Thư

Võ Kinh Thất Thư

Sưu tầm các sách cổ về binh pháp hay
Sơ luận về binh pháp cổ kim

Ngô tử Binh pháp – Thiên thứ sáu: Lệ sĩ

Ngô-Khởi

 Võ Hầu hỏi rằng: Thưởng phạt nghiêm minh, riêng việc ấy có đủ để chiến thắng không?  Khởi đáp rằng: Về việc nghiêm minh, hạ thần không dáp cho rằng mình biết đủ hết, tuy nhiên chớ nên trông cậy vào đó. Ban bố hiệu lệnh mà dân thích nghe, dấy …

Xem thêm »

Lục Thao – Báo Thao

Thiên thứ 1: LÂM CHIẾN    Võ Vương hỏi Thái Công: “Khi dẫn quân tiến sâu vào đất chư hầu gặp phải rừng rậm, ta và địch chia rừng ra chống giữ nhau. Ta làm thế nào để thủ thì kiên cố mà đánh thì chắc thắng?”  Thái Công đáp: “Cho ba …

Xem thêm »