Lục Thao

Lục Thao – Báo Thao

Thiên thứ 1: LÂM CHIẾN    Võ Vương hỏi Thái Công: “Khi dẫn quân tiến sâu vào đất chư hầu gặp phải rừng rậm, ta và địch chia rừng ra chống giữ nhau. Ta làm thế nào để thủ thì kiên cố mà đánh thì chắc thắng?”  Thái Công đáp: “Cho ba …

Xem thêm »

Lục Thao – Hổ Thao

Lục Thao là bộ sách binh thư nổi tiếng của Trung Quốc, là Thao trong Thao Lược, chỉ hai bộ binh thư trứ danh là Lục Thao và Tam Lược.Thao – Lược cũng được xếp vào Võ Kinh Thất Thư, 1 trong bày cuốn binh thư nổi danh nhất Trung …

Xem thêm »

Lục Thao – Long Thao

Lục Thao là bộ sách binh thư nổi tiếng của Trung Quốc, là Thao trong Thao Lược, chỉ hai bộ binh thư trứ danh là Lục Thao và Tam Lược.Thao – Lược cũng được xếp vào Võ Kinh Thất Thư, 1 trong bày cuốn binh thư nổi danh nhất Trung …

Xem thêm »

Lục Thao – Võ Thao

Lục Thao

THIÊN 1 – PHÁT KHẢI Văn Vương ở đất Phong, mời Thái Công đến mà nói rằng: “ Than ôi, vua Thương tàn ác vô cùng, giết hại người vô tội. Khanh đang có cách gì để giúp đỡ dân đang đau khổ chăng?” Thái Công đáp: “Vua nêm sửa đức để …

Xem thêm »

Lục Thao – Văn Thao

Khương Tử Nha

Văn Vương nhà Chu THIÊN THỨ NHẤT: Văn Sư Văn Vương sắp đi săn. Sử Biên gieo quẻ bói rằng: “Đại Vương săn ở đất Vị Dương thì sẽ được việc lớn. Không phải được rồng, lân, cọp, giấu mà là điềm được bậc công hầu Trời cho xuống giúp …

Xem thêm »