Home / Binh Pháp / Võ Kinh Thất Thư / Ngô Tử Binh Pháp

Ngô Tử Binh Pháp

Ngô tử Binh pháp – Thiên thứ sáu: Lệ sĩ

Ngô-Khởi

 Võ Hầu hỏi rằng: Thưởng phạt nghiêm minh, riêng việc ấy có đủ để chiến thắng không?  Khởi đáp rằng: Về việc nghiêm minh, hạ thần không dáp cho rằng mình biết đủ hết, tuy nhiên chớ nên trông cậy vào đó. Ban bố hiệu lệnh mà dân thích nghe, dấy …

Xem thêm »