Home / Binh Pháp / Võ Kinh Thất Thư / Tư Mã Binh Pháp

Tư Mã Binh Pháp

Tư Mã binh pháp – Phần I: Quyển thượng

Tác giả: Tư mã Điền Nhương Thư Ảnh minh họa Thời xưa, người ta lấy điều nhân làm gốc, dùng điều nghĩa để sửa trị, đó gọi là chính pháp. Chính pháp thi hành không được vừa ý thì phải dùng phép biến quyền, mà phép biến quyền thì chỉ …

Xem thêm »