Home / Binh Pháp / Chủ Đề Lịch Sử

Chủ Đề Lịch Sử

Những đội quân tinh nhuệ: ‘Hổ Báo Kỵ’ thiện chiến và bí ẩn nhất thời Tam Quốc từng đánh tan cả Lưu Bị lẫn Mã Siêu

Thời kỳ Tam Quốc, ba nước Ngụy – Thục – Ngô đều sở hữu những đơn vị quân sự đặc chủng, chẳng hạn như Tiên Đăng Doanh của Viên Thuật, Hãm Trận Doanh của Lã Bố, rồi Bạch Nhĩ tinh binh của Lưu Bị… Trong đó lực lượng đặc nhiệm …

Xem thêm »