Không

Đời người vốn dĩ chỉ là không
Không đến, không đi, chẳng bận lòng
Không lo được mất, không phiền muộn
Không thắng không thua, chẳng long đong

Không đến, không đi không luyến lưu
Luyến lưu không có, chẳng oán cừu
Ân oán hai đằng đâu biệt tích
Sau này gặp gỡ biết cho nhau

Không lo được mất, không cần sầu
Chim trời cá nước, mặc người câu
Ta nằm ta ngủ khì trong mộng
Tan giấc nhân gian lại về chầu

Không thắng không thua không ước mong
Không ước không mong chẳng khổ lòng
Không mong thắng thời không thua được
Không thua không thắng để mà trông

Không cao không thấp không là không
Vô tận thiên không, một cõi lòng
Biển rộng vô biên thành ra nhỏ
Vạn lý phù vân cuối trời đông

Nông Dân Dép Xốp