Thiên 1: Phân Binh

Võ Vương hỏi: “Các vua cầm ba quân đóng ở nhiều nơi, nếu muốn tập hợp quân lại để tuyên thệ và thưởng phạt thì phải làm cách nào?”

Thái Công đáp: Phàm phép dùng binh trong ba quân thì: Đại tướng phải định trước chiến địa và ngày giao chiến rồi mới chuyển hịch thư đến các tướng lĩnh hẹn thời hạn đánh thành vây ấp. Thông báo cho các nơi biết rõ ngày đánh trận, ấn định thời giờ cụ thể. Sau đó, đại tướng cho lệnh đóng doanh trại, quét dọn sạch sẽ rồi đứng trước viên môn (Ngày xưa bậc vua chúa đi tuần ở ngoài khi nghỉ chỉ để xe xung quanh làm hàng rào, chỉ để một lối ra vào hai bên để xe dốc xuống, càng xe chỉ lên trên để làm dấu hiệu nên gọi là viên càng xe môn) chờ đợi các tướng lĩnh đến để theo dõi việc thực hiện giờ giấc của  họ. Người đến trước giờ đã định thì khen thưởng,  kẻ đến sau giờ ấn định thì xử  chém. Như thế ba quân ở gần, xa đều khẩn trương đến dự, cùng nhau sống mái với quân thù”.

Thiên thứ hai: Vũ Phong

Võ Vương hỏi: “Phàm việc dùng binh, điều cốt yếu là phải có vũ xa, kiêu kị, tuyển chọn từng trận mà đánh, thấy  có thể đánh được thì đánh. Vậy thế  nào  là  có  thể  đánh được?”

Thái Công đáp: “Phàm muốn đánh thì nên xem xét rõ ràng 14 biến  động của địch. Thấy rõ được việc biến thì đánh ngay, như thế địch sẽ thất bại”.

Võ Vương nói: “Có thể cho nghe 14 biến động đó chăng?”

Thái Công đáp: Mới tụ tập thì có thể đánh. Người và ngựa chưa ăn thì có thể đánh. Thiên thời bất thuận thì có thể đánh. Chưa nắm vững địa hình thì có thể đánh. Bỏ chạy thì có thể đánh. Không phòng bị thì có thể đánh. Mỏi mệt thì có thể đánh. Tướng lìa xa sĩ tốt thì có thể đánh. Vừa vượt qua đoạn đường dài thì có đánh. Đang vượt sông thì có thể đánh. Đang bối rối thì có thể đánh. Đang đi trên đường hẹp có thể đánh, ngăn trở khó khăn thì có thể đánh. Đang rối loạn thì có thể đánh. Lòng dạ hoang mang thì có thể đánh”.

Thiên thứ ba: Luyện Sĩ

Võ Vương hỏi Thái Công: “Huấn luyện quân lính như thế nào?”.

Thái Công đáp: “Trong quân ngũ có hạng người dũng cảm, mạnh  khỏe không sợ chết và vui vẻ khi bị thương, xếp hạng người này vào một tốt  (  Một tốt gồm 100 người) gọi là lính dám chém giết. Có  hạng  người  nhuệ  khí  cường  tráng,  dũng  mãnh,  xông  xáo, xếp hạng người này thành một tốt gọi là lính phá trận. Có hạng  người  múa  kiếm  dài  tuyệt  vời,  sử  dụng  kiếm như múa,  xếp  hạng người này vào một tốt, gọi là lính anh dũng tinh nhuệ. Có hạng người sức lực to lớn, bền bỉ chống cự địch liên tục, có sức mạnh phá  vỡ  chuông  trống,  hủy  diệt  cờ  xí địch, xếp hạng người  này  thành  một  tốt, gọi là lính dũng mãnh. Có  hạng  người  vượt  nổi  chỗ  cao,  chạy  được  đường   xa, nhẹ chân chạy giỏi, xếp hạng người này thành  một tốt, gọi là lính nhanh như cướp. Có hạng người khi vương thần thất thế, quyết khôi phục để lập công, khôi phục giang sơn, xếp hạng người này thành một tốt, gọi là lính quyết chiến đấu đến cùng. Có hạng người là con em của các vị tướng tử trận, nên quyết trả thù cho vị tướng đó, xếp hạng  người  này  lại  một tốt, gọi là lính cảm tử. Có hạng người chỉ sống nương tựa và bị đày đoạ bởi kẻ khác, nên muốn nhập ngũ để nêu  cao  thanh  danh,  hạng người này xếp thành một tốt, gọi là lính khích lệ. Có hạng người bần cùng quẫn bách, nên phẫn nộ nguyện    gia nhập quân ngũ để toại lòng hả dạ, xếp hạng người này thành một tốt, gọi là lính bất tử. Có hạng người phạm tội, nhưng đã hết hạn, giờ gia nhập quân ngũ để rửa sạch nỗi nhục, xếp hạng người này thành một tốt, gọi là lính may mắn được tuyển dụng. Có hạng người có tài nghệ hơn người, có khả năng gánh vác đồ đạc nặng nề đi xa, hợp hạng người này thành một tốt, gọi là lính sẵn sàng chờ lệnh.

Sự sắp xếp và tập luyện các hạng quân này không thể không xét kĩ’.

Thiên thứ bốn: Giáo Chiến

Võ Vương hỏi Thái Công: “Hợp đông đủ ba quân, nếu muốn sĩ tốt thao luyện về đạo giao chiến thì phải làm thế nào?”.

Thái Công đáp: “Phàm thống lĩnh ba quân có hiệu lệnh của trống chiêng khiến quân sĩ chỉnh tề. Vị tướng phải nói cho quân sĩ quán triệt ba  điều  lệnh  về  thao diễn, ăn ở và phép biến đổi của cờ xí.

Phương pháp dạy chiến đấu là: Một người học đánh thành thạo thì dạy cho  mười  người,  mười người  học thành thạo  rồi  thì  dạy  cho  trăm  người,  trăm người  học nên thì dạy cho ngàn người. Ngàn người học nên thì dạy cho vạn người. Vạn người nên thì dạy cho ba quân. Phép đại chiến khi học thành thạo thì tập hợp thành triệu người, nên  có thể trở thành đại binh lập uy trong thiên hạ”.

Võ Vương nói: “Thực là hay vậy”

Thiên thứ năm: Quân Binh

Võ Vương  hỏi  Thái  Công:  “Lấy  xe  đánh  với  quân  bộ  thì một xe đương đầu nổi với mấy  quân  bộ,  mấy  quân  bộ đương đầu nổi với một xe,  lấy  quân  kị đánh  với  xe,  thì một xe  đương  đầu  với  mấy  kị,  mấy  kị  đương  đầu nổi với một xe?”

Thái Công đáp rằng: “Xe là vây cánh của quân. Xe dùng để đánh phá những trận địa kiên cố của địch và dùng làm phương tiện lúc thua chạy. Kị dùng để dò xét tình hình, tiếp viện cho quân bại trận, cắt  đứt  đường  tải  lương của quân giặc. Cho nên nếu xe và kị chưa giao chiến với địch thì một xe không thể đương đầu được với một quân bộ. Tuy nhiên nếu quân đông lập thành trận địa thì ở địa thế dễ dàng một xe sẽ đánh được 80 quân bộ, 80 quân bộ sẽ đánh được một xe. Một kị sẽ đánh được 8 quân bộ, 8 quân bộ đánh được  một  kị. Một xe đánh được 10 kị, 10 kị đánh được 1 xe. Nếu ở địa thế hiểm trở, thì một xe địch được 40  quân bộ, 40 quân bộ địch được một xe. Một kị địch  được  4 quân bộ, 4 quân bộ địch được một kị. Một xe địch được 6 kị, 6 kị địch được 1 xe, xe và kị là binh khí mạnh trong quân đội. 10 xe có thể đánh bại ngàn người, trăm xe đánh bại vạn người, 10 kị đánh bại trăm người, trăm kị đánh bại ngàn người. Đó là con số rất lớn”.

Võ Vương hỏi: “Số lượng sĩ quan chỉ huy xe, kị và cách bày trận phải như thế nào?”

Thái Công nói: “Số sĩ quan chỉ huy xe thì cử 5 xe đặt một trưởng trông coi, 10 xe đặt 1 lại, 50 xe đặt một suất, 100 xe đặt một  Tướng.  Cách  đánh  bằng  xe nơi  thế  đất  dễ  dàng  thì cứ 5 xe xếp  thành  một  hàng  ngang,  dài  40  bộ, khoảng cách giữa hai xe là 10 bộ, khoảng cách hai đội là 60 bộ. Đánh ở địa thế hiểm trở thì xe phải di chuyển theo đường xa. Cứ 10 xe  lập thành 1 tụ, 20 xe lập thành một đôn, trước  sau  cách  xa  20 bộ, hai bên tả hữu cách nhau 20 bộ, khoảng cách hai đội là  36  bộ, cứ  5  xe  đặt  một  Tướng  trông  coi,  ngang  dọc  cách  nhau 2  dặm,  khi di chuyển  cần  giữ nguyên  vị trí.  Về số  lượng   sĩ quan trông coi kị thì 5 kị đặt 1 trưởng, 10 kị đặt một lại, trăm kị đặt một suất, 200 kị đặt một Tướng trông coi. Cách đánh ở thế đất dễ dàng thì  5  kị  xếp  thành  một hàng trước sau cách khoảng 10 bộ, hai bên tả hữu cách nhau 4 bộ, hai đội   cách nhau khoảng 50 bộ, cách đánh ở địa thế hiểm trở thì  trước sau cách khoảng 10 bộ, tả  hữu  cách  2  bộ,  khoảng  cách 2 đội 25 bộ, 30 kị lập thành một đồn, 60 kị lập thành một bối, 10 kị đặt một lại trông coi, ngang dọc cũng cách xa 100 bộ, khi di chuyển đều phải giữ nguyên vị trí”.

Võ Vương nói: “Thật là hay vậy”.

Thiên thứ sáu: Võ Xa Sĩ

Võ Vương hỏi Thái Công: “Việc tuyển xa sĩ phải làm sao?”

Thái Công đáp: “Phép tuyển xa sĩ thì nên chọn người dưới 40 tuổi trở  xuống,  cao  từ  thước  rưỡi  trở  lên,  chạy nhanh có thể đuổi kịp loài ngựa, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng tới trước, sau, phải, trái, trên cao, dưới thấp và xoay vòng hay quấn được cờ xí trong người, có thể giương nổi loại nỏ nặng 8 thạch bắn tới trước, sau, trái,  phải, mọi mặt đều tiện cho việc thực hành, được gọi là “lĩnh võ xa”. Hạng người này không thể không hậu đãi”.

Thiên thứ bảy: Võ Kỵ Sĩ

Võ Vương hỏi Thái Công: “Việc  tuyển kị sĩ phải làm như thế nào?”.

Thái Công đáp: “Cách tuyển kị sĩ là chọn người dưới 40   tuổi cao từ 7 thước 50 trở lên, thân thể tráng kiện, nhanh nhẹn hơn người. Có khả năng cưỡi ngựa bắn nỏ đi các mặt tiền, hậu, tả, hữu và xoay vòng, tiến thoái vượt qua hào rạch: leo trèo đồi núi, mạo hiểm xông vào vùng hiểm trở, ngăn được đầm rạch lớn, điều khiển được kẻ địch mạnh, nhiễu loạn được đám đông. Loại người này được gọi là “kị sĩ” không thể không hậu đãi”.

Thiên thứ tám: Chiến Xa

Võ Vương hỏi Thái Công: “Phép đánh bằng chiến xa như thế nào?”.

Thái Công đáp: “Quân bộ phải biết trước biến động, xe phải biết trước địa hình, kị  phải  biết  trước  đường  xa  lạ. Phàm tử địa của xe thì có mười và thắng địa của xe chỉ có   tám mà thôi”.

Võ Vương hỏi: “Mười điều tử địa là gì?”

Thái Công đáp: Đi được mà không về được là tử địa của xe. Vượt được đất hiểm trở, lấn được địch mà đi xa là kiệt địa của xe. Tiến dễ dàng, sau hiểm trở là khốn địa của xe. Bị rơi vào vùng hiểm trở khó mà thoát ra ngoài là tuyệt địa của xe. Lúc xe lọt vào đầm trạch, bùn đất dính đầy xe là lao địa của xe. Bên trái hiểm trở, bên phải dễ dàng, phía trên có gò đống mà xe phải leo dốc là nghịch địa của xe. Lúc xe đi qua bãi ruộng cỏ mênh mông, phải vượt qua các đầm, ao sâu kín là thất địa của xe. Xe ít đường di chuyển dễ dàng lại không đương đầu nổi với quân bộ là bại địa của xe. Phía sau có hào lạch, bên trái có sông sâu, bên phải có đồi núi cao là hoại địa của xe. Xe di chuyển gặp lúc  mưa  dầm  dề  ngày  đêm,  mà luôn phải  di  chuyển,  đường  sá  ngập  lụt,  vỡ  lở,  đằng trước không thể tiến, đằng sau không giải  tỏa  được,  đó  là hãm địa của xe.

Mười điều trên là tư địa của xe. Nếu tướng vụng về thường bị bắt, tướng sáng suốt sẽ tránh khỏi”.

Võ Vương hỏi: “Tám điều thắng của xe thì thế nào?”

Thái Công đáp: Phía trước phía sau trận địa địch chưa ổn định thì phải tiến công ngay. Cờ xí rối loạn, người và ngựa xáo trộn thì tiến công ngay. Sĩ tốt chạy tán loạn, ở cả phía trước, sau, phải, trái thì phải tiến công ngay. Trận địa không kiên cố, sĩ tốt hai mặt trước sau dựa dẫm lẫn nhau thì tiến công ngay. Quân địch đi đến  đằng  trước  thì  ngờ  vực,  đến đằng sau thì hoảng hốt thì tiến công ngay. Ba quân sợ hãi, buộc lòng nổi dậy một cách bất đắc dĩ thì tiến công ngay. Đánh ở địa thế dễ dàng mà trời tối, không giải vây được thì tiến công ngay. Quân di chuyển  đường  xa,  nên  về  muộn,  trời  tối mới cắm trại, quân lính hoang mang thì tiến công ngay.

Tám điều trên là đất thắng của xe. Vị tướng thông suốt mười điều hại, tám điều thắng thì dù địch có dùng hàng ngàn xe, hàng vạn kị bao vây tiến công thì trong vạn trận đánh, vị tướng đó cũng sẽ chiến thắng”.

Võ Vương nói: “Thật là hay vậy”.

Thiên thứ chín: Chiến Kỵ

Võ Vương hỏi Thái Công: “Phép đánh bằng chiến kị như thế nào?” .

Thái Công đáp: “Đánh bằng chiến kị thì có mười lúc thắng, chín lúc bại”.

Võ Vương hỏi: “Mười lúc thắng ra sao?”

Thái Công đáp: Lúc địch mới đến, thế trận  chưa  định  hẳn,  hai cánh quân tiền  và  hậu  chưa  hỗ  trợ  nhau  được,  ta  đánh  phá các chiến kị phía  trước,  đồng  thời  đánh  hãm  hai  mặt  tả hữu thì địch sẽ chạy ngay. Lúc địch dàn trận đã chỉnh tề, kiên cố, sĩ tốt quyết đấu đến cùng, thì quân kị của ta phải sát cánh  bên  nhau, hoặc  đuổi đi, hoặc đuổi lại, hành động nhanh như gió, mạnh như  sấm sét, ngày cũng như đêm, thay cờ xí, đổi y phục thì quân ta ắt sẽ thắng. Lúc địch bố trí trận địa chưa kiên cố, sĩ tốt chưa muốn đánh thì ta lấn hai mặt tiền, hậu của chúng, đón hai mặt tả  hữu mà đánh, địch sẽ hoảng sợ. Lúc chiều về quân địch muốn về nghỉ ngơi, quân lính hoang mang, ta  kẹp  sát  hai  bên  hông  của  chúng  tiến  đánh  nhanh  mặt  sau, lấn chiếm cửa thành luỹ khiến địch không có lối vào, địch ắt sẽ bại ngay. Lúc địch không có địa thế hiểm trở để phòng thủ kiên cố thì quân ta  xâm  nhập  đuổi  đánh  chúng,  cắt  đứt  đường tiếp tế lương thực thì quân địch sẽ bị đói. Lúc ta đóng ở địa thế bằng phẳng dễ dàng, bốn mặt trông thấy địch, ta dùng xa kị để đánh phá, địch sẽ rối loạn ngay. Lúc địch tháo chạy, sĩ tốt tán loạn, ta xuất binh và đánh kẹp hai bên hông chúng, hoặc chặn hai mặt tiền hậu, thì sẽ bắt được tướng địch. Lúc chiều xế địch trở về, quân chúng đông nên rối  loạn, ra lệnh cho 10 kị của ta lập thành đội, trăm kị hợp thành đồn, 5 xe lập thành một tụ, 10 xe hợp thành  một  quần,  cắm  cờ xí nhiều nơi, hoặc cắt đứt liên lạc  giữa  hai  mặt  tiền, hậu của chúng thì sẽ bắt sống được tướng địch.

Đó là mười lúc thắng của quân kỵ”.

Võ Vương hỏi: “Chín điều bại như thế nào?”

Thái Công đáp: Phàm đánh phá địch bằng quân kị mà không thể phá trận, địch sẽ vờ  thua chạy rồi dùng xa kị phản kích mặt sau của ta. Đó là  bại địa của quân kị. Lúc đuổi theo quân địch qua vùng hiểm trở, truy kích liên tục. Địch sẽ phục ở hai bên hông ta, đồng thời cắt đứt mặt sau  của ta. Đó là vi địa của quân kị. Lúc có đường đi mà không lối về, không có ngõ ra, gọi là bị vây  hãm  vào gầm trời, dồn vào tử huyệt. Đó là tử địa của quân kị. Lối vào thì hẹp, lối ra thì xa, địch yếu cũng có thể đánh được ta  mạnh, địch ít cũng có thể đánh được ta đông. Đó là mạt địa của quân kị. Lúc vào nơi khe núi lớn, hang sâu rừng cây um tùm. Đó là kiệt  địa của quân kị. Hai bên tả hữu có  nước,  mặt  trước  gò  lớn,  mặt  sau  núi cao, khi đánh nhau với địch quân ta ở giữa hai dòng nước, địch ở bên ngoài và trong. Đó là gian địa của quân địch. Địch cắt đứt đường tải lương của ta, đi mà không về được. Đó là khốn địa của quân kị. Khi tiến vào nơi nước đục, đầm ao, tiến thoái lưỡng nan. Đó là hoạn địa của quân kị. Bên tả có mương sâu, bên hữu có đồi núi cao thấp đều  như bình địa, tiến thoái đều làm mồi cho địch. Đó là hãm địa của quân kị.

Chín điều trên là tử địa của quân kị, tướng sáng suốt thì có thể thoát khỏi. Tướng u muội thì sẽ bị thảm bại vậy”.

Thiên thứ mười: Chiến Bộ

Võ Vương hỏi Thái Công: “Nguyên tắc đánh nhau giữa bộ binh và xa kị như thế nào?”.

Thái Công đáp: “Nếu bộ binh và xa kị đánh nhau thì bộ binh phải dựa vào gò đống hiểm trở, dùng binh khí dài, cung nỏ mạnh đi trước, binh khí ngắn, cung nỏ yếu đi sau, lúc tiến lúc dừng. Xa kị của địch tuy đông, nhưng khi đến đã gặp trận tuyến kiên   cố và đánh nhanh ở phía sau có quân tài giỏi và cung nỏ mạnh sẵn sàng chống trả”.

Võ Vương hỏi: “Ta  không có gò đống, cũng không có địa thế hiểm trở, khi địch kéo nhiều quân đến, xa kị đánh kẹp hai bên hông  ta, đón đánh hai măt tiền và hậu  của  ta,  quân  ta  khiếp  sợ,  thua chạy tán loạn thì phải làm sao?”.

Thái Công đáp rằng:” Ra lệnh cho sĩ tốt ta đóng hàng rào gỗ, chông   gai, đặt đội trâu ngựa đánh xông trận bốn mặt. Khi thấy xa kị địch sắp đến thì cho quân chôn chông gai, quốc đất thành hố sâu và rộng khoảng 5 thước (gọi là lồng) vòng qua sau, rồi cho người cầm hàng rào gỗ chặn xe địch để  làm  lũy. Nếu xe chúng chia làm hai, theo mặt trước và mặt   sau ta mà lập đồn thì quân tài giỏi và cung nỏ mạnh của ta sẵn sàng trấn thủ hai bên hông, tả và hữu. Sau đó ra lệnh cho quân ta đánh nhanh, đánh liên tục không ngừng”.

Võ Vương nói: “Thật là hay vậy”.