Tướng Uyển còn được gọi là Tân thư, Lý Mộng Dương người nhà Minh đổi thành Tâm Thư, Trương Chú nhà Thanh đổi thành Tướng Uyển. Đây là sách luận bàn về việc dùng binh của thời đại Tam Quốc ở Trung Quốc. Nó gồm có 50 thiên, khoảng 5 nghìn chữ. Trong cuốn Toại sơ đường hư mục thời Nam Tống bắt đầu ghi chép, Vương Sĩ Kỳ người thời Minh tục biên, xếp Gia Cát Lượng vào trong danh mục chư tướng. Nay có bản sao của 2 triều Minh và Thanh, nguyên tác có phải của Gia Cát Vũ hầu biên soạn hay không, ngày nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Nhưng thiết nghĩ, đọc rồi mới hiểu, hiểu rồi lại đọc. 50 thiên Tướng Uyển sâu sắc âm trầm, như núi cao sông rộng, chỉ nói đến việc chiến chinh mà quán thông sự vận hành của âm dương nhật nguyệt, tính cách con người, hòa hợp Thiên Địa Nhân tam tài trong đó, tuy chưa phải bày trận theo cửu cung, án theo ngũ hành, âm dương, chưa nói đến điều cao xa huyền diệu, mà mới chỉ bàn đến cái người ta sờ thấy được, nắm tới nơi, nghe thấy và hiểu được, thì đã là sâu sắc khôn cùng. Có thể là bí quyết thì chỉ tư truyền, như tích xưa Tam Quốc Diễn Nghĩa có thuật chuyện Gia Cát thừa tướng muốn chiêu hàng Khương Duy để dạy bảo truyền nhân, cho rằng ngoài Bá Ước ra không ai hiểu nổi, thì quả là đây những điều này tuy sâu xa mà chỉ để chỉ dạy cho lũ tướng dưới quyền, cho quan quân hay biết phép dùng binh mà bồi lấy trí, giữ lấy trung tín, bảo vệ giang sơn xã tắc.

Đọc đến Binh Quyền là hiểu phải chính vị chủ soái, đọc đến Trục Ác là nghĩ đến việc chấn chỉnh nhân tâm, vì nhân tâm là cái gốc của sĩ khí, mà sĩ khí lại là gươm giáo của ba quân; đọc đến Tướng Tài thì biết đến chin đức tính tướng lĩnh cần tu dưỡng, đọc đến Tướng Khí là biết được đâu là tướng của 10 người, trăm người, nghìn người, vạn người, mười vạn người, và của thiên hạ.

Dài rộng và cao xa, rõ ràng và kín kẽ. Có thể tạm dùng mấy từ này để nói về 50 thiên Tướng Uyển vậy.