Trọc thế thanh liên

Lòng son chẳng muốn chiếu sử xanh
Tiêu điều non nước nghĩ sao đành
Vỗ gối đêm đêm nhòa lệ thấm
Giục lòng mòn mỏi hết năm canh

Đã qua năm tháng thời mê dại
Chưa đến thời gian vận số thành
Bằng hữu không tu, không bằng hữu
….