Home / Văn Đàn Hào Khí / Văn Chương Đàm Luận

Văn Chương Đàm Luận

Tình bằng hữu

Lý Bạch - Uông Luân

Lý Bạch tự Thái Bạch có viết: Lý Bạch – Uông Luân Lý Bạch thừa chu tương dục hành,Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,Bất cập Uông Luân tống ngã tình. Dịch nghĩa Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra điBỗng trên bờ giếng …

Xem thêm »