Giáo Dục

Thân đại nhân Thân Nhân Trung có câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Nuôi dạy con trẻ nên người không chỉ là việc cha mẹ cần làm, nên làm cho gia đình, mà cũng là có trách nhiệm với đất nước và nhân loại.

Bài Hay