Biết đâu gió núi với mây ngàn
Chân trời ba bận giữa hợp tan
Nhọc lòng tìm kiếm
Ngoảnh lại an nhàn

Xưa nay đời bao việc
Đã làm thì đừng tiếc
Việc theo đời trôi hoài
Quy về trong một kiếp

Gió đông nghênh xuân về
Đời bỗng thấy buồn ghê
Dài theo năm tháng, tráng chí não nề

Tìm về lối tùng mai gầy cỗi
Quên hết đi những ngày nông nổi
Theo Đạo tìm về
Thuận Đạo mà đi
Ai còn nói được đời phiền não!
Tất cả trong một cõi mê

Vạn Lý Khách