Home / Xử Thế / Đàm Luận

Đàm Luận

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.